Số ca va chạm, tử vong, và chấn thương giảm trong năm 2014

January 19, 2015

UBATGT báo cáo va chạm giao thông năm 2014 giảm so với năm 2013
UBATGT báo cáo va chạm giao thông năm 2014 giảm so với năm 2013

Ngày 19 tháng 01 năm 2015 — Hà Nội.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã công bố số liệu báo cáo va chạm giao thông năm 2014. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014, số ca va chạm giao thông đường bộ giảm 4,063 ca tương đương với 13.83%. Số ca tử vong giảm 3.98% và số ca chấn thương giảm 17.23%.

Nguồn: Báo cáo UBATGTQG 2014.

[Back to previous page]