Các đối tác tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cam kết đem lại không gian an toàn hơn cho người đi bộ

December 23, 2014

14
Tại cuộc họp lập kế hoạch cấp quận, các đối tác ở Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cam kết ủng hộ chương trình Đi bộ An toàn.

Ngày 23 tháng 12 năm 2014— Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ hợp tác cùng với Ủy ban Nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 23 tháng 12, gần 70 đối tác, bao gồm các cán bộ, tổ trưởng tổ dân phố, và cán bộ công nhân viên nhà trường, đã tham dự cuộc họp cấp quận với các đối tác để lập kế hoạch cho chương trình Đi bộ An toàn. Quỹ AIP trình bày nội dung tổng quan của chương trình đi bộ an toàn với mục đích nâng cao nhận thức về an toàn cho người đi bộ, đem lại môi trường đi bộ an toàn hơn và kêu gọi các đối tác liên quan cam kết ủng hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đã chủ trì buổi thảo luận lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án và thành lập một ủy ban đảm nhiệm tăng cường hợp tác, hiểu biết và đóng góp của địa phương cho dự án.

[Back to previous page]