BMJ đăng tải bài nghiên cứu của Quỹ AIP về chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em

August 22, 2015

16

“ Mũ bảo hiểm cho trẻ em: đánh giá chương trình can thiệp trong nhà trường ở Campuchia”, bài nghiên cứu được viết bởi Quỹ AIP đã được đăng tải chính thức trên tờ BMJ (Tuần báo Y tế Anh Quốc).

Bài nghiên cứu đã phân tích về tình hiện đội mũ bảo hiểm của trẻ em trước và sau khi thực hiện chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em, một chương trình kết hợp trao tặng mũ bảo hiểm và giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường của Quỹ AIP ở Campuchia. Ở những trường dự án, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tăng từ dưới 1% lên gần 90%, kết quả này cho thấy chương trình can thiệp đem lại ảnh hưởng và hiệu quả đáng kể.

Đóng góp cho nguồn kiến thức về phòng tránh chấn thương, phương thức và kết luận của bài nghiên cứu đã chỉ ra những cách thức hiệu quả giúp mục tiêu biến đường phố an toàn hơn trở nên khả thi trên toàn cầu.

Đọc bài tóm tắt tại đây.

[Back to previous page]